Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TornadoUAV.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu, prowadzonego przez Tornado UAV spółka cywilna, pod adresem ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa, NIP: 1182201844, REGON: 384790065 (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
 3. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu,
 4. pod adresem email: kontakt@tornadouav.pl,
 5. pod numerem telefonu: +48 22 182 44 44
 6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia w Sklepie;

Operator Płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050;

Regulamin niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://tornadouav.pl/regulamin/, który określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym ze Sklepu, oraz prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Regulamin ma zastosowanie również do umów zawieranych z Klientami na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. poprzez telefon lub pocztę elektroniczną);

Serwis – strona internetowa oraz dostępne w jej ramach funkcjonalności, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, działająca pod adresem https://tornadouav.pl/;

Sklep – sklep internetowy działający w ramach Serwisu, poprzez który Kupujący może dokonać zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy;

Sprzedawca Tornado UAV spółka cywilna, pod adresem ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa, NIP: 1182201844, REGON: 384790065, utworzona na podstawie umowy spółki cywilnej przez Łukasza Stolarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stolarczyk Łukasz pod adresem ul. Dewońska 18/10, 25-637 Kielce, NIP: 9591916421, REGON: 260577005 oraz Grażynę Kozłowską prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej pod firmą Grażyna Kozłowska pod adresem ul. Sienna 59/31, 00-820 Warszawa, NIP: 5271129688, REGON: 012585540;

Użytkownik – osoba, w tym także Konsument lub Kupujący, korzystająca z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów lub usług prezentowanych na stronach Sklepu.
 • Sprzedaż produktów lub usług i realizacja umów przez Sprzedawcę odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli sprzedaż produktów lub usług lub realizacja umowy miałaby odbyć się poza tym terenem, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą bezpośrednio w celu sprawdzenia dostępności i ustalenia warunków.

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

 1. W ramach i za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Główną usługą jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, oraz kontaktu ze Sprzedawcą w celu przedstawienia oferty na zakup prezentowanych produktów lub usług.
 2. Dodatkową dobrowolną usługą świadczoną drogą elektroniczną jest konto Użytkownika, przy czym złożenie zamówienia jest możliwe bez obowiązku założenia konta. W ramach swojego konta Użytkownik będzie miał dostęp do swoich danych (wraz z możliwością ich modyfikacji), historii złożonych zamówień, a także do składania nowych zamówień.  Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie nazwy Użytkownika lub adresu e-mail oraz ustawionego przez niego hasła. 
 3. Użytkownik może założyć konto poprzez wypełnienie formularza rejestrowego lub w trakcie składania zamówienia. W ramach konta Użytkownik będzie mógł samodzielnie aktualizować swoje dane, przy czym zmiany te będą miały zastosowanie od następnego zamówienia – w razie zaistnienia konieczności zmiany danych do już złożonego zamówienia, Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą bezpośrednio.
 4. Konto może zostać w każdej chwili usunięte przez Użytkownika z poziomu panelu zarządzania kontem lub poprzez wysłanie takiej prośby do Sprzedawcy, co nie ma wpływu na już zawarte umowy. Po usunięciu konta informacje o złożonych zamówieniach z poziomu konta Sprzedawca będzie przechowywał przez cały okres działalności Sprzedawcy z zachowaniem uprawnienia Kupującego do złożenia sprzeciwu do takiego przechowywania oraz przy uwzględnieniu nadrzędnego interesu Sprzedawcy w ich przechowywaniu.
 5. Użytkownik może dobrowolnie zapisać się do newslettera, w ramach którego Sprzedawca  będzie przesyłał Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje o promocjach, nowościach, produktach lub usługach Sprzedawcy lub wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę. Użytkownik może zapisać się do newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub w trakcie składania zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa w każdej chwili, Użytkownik może to zrobić klikając w przycisk do rezygnacji dostępny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowną prośbę do Sprzedawcy.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych w jego ramach na rzecz Użytkownika są nieodpłatne, przy czym opłaty telekomunikacyjne i technologiczne związane z możliwością połączenia się z Serwisem leżą po stronie Użytkownika. Odpłatne są natomiast umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu, związane ze sprzedażą produktów lub usług tam prezentowanych, jak również umowy na usługi lub produkty dedykowane.
 7. Użytkownik w celu korzystania z Serwisu zapewnia we własnym zakresie korzystanie z urządzenia, które umożliwia przeglądanie i interakcje na stronach internetowych, dostęp do Internetu, aktualnej przeglądarki internetowej (np.: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Apple Safari, Chrome; z odpowiednimi funkcjami dodatkowymi tj. obsługa apletów Java) oraz dostęp do skrzynki email.

§ 3

Zamówienia

 1. Składanie zamówień poprzez Sklep może się odbywać z poziomu konta – dla zarejestrowanego Użytkownika – lub jako gość. Kupujący, który posiada konto w Serwisie, powinien się zalogować do swojego konta przed przystąpieniem do składania zamówienia. Kupujący może się zalogować do swojego konta także na etapie składania zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiednie pole, dostępne na tym etapie.
 2. Po dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów lub usług, Kupujący składa zamówienie poprzez Sklep, wypełniając formularz zamówienia. W formularzu zamówienia Kupujący podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest, aby Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu oraz go zaakceptował, zaś dla skutecznego złożenia zamówienia usług (np.: szkolenia) Kupujący musi także zapoznać się i zaakceptować umowę szkoleniową, która ze względów formalnych będzie podpisana w formie papierowej najpóźniej przed przystąpieniem do praktycznej części szkolenia
 3. Produkty lub usługi w koszyku, jak również dane niezbędne do realizacji zamówienia mogą być w dowolnym momencie dodawane lub usuwane, do czasu kliknięcia w przycisk finalizujący zamówienie. Proces składania zamówienia przez Kupującego kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie „Kupuję i płacę” Kupujący składa oświadczenie woli, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca udostępnia kilka metod płatności, w zależności od wybranej usługi lub produktu – w przypadku gdy Kupujący wybrał płatność on-line (w tym płatność kartą), to po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie on przeniesiony na stronę internetową, obsługiwaną przez Operatora Płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. Jeśli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, albo za pobraniem, to po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Płatność gotówką bezpośrednio do Sprzedawcy jest niedostępna, w razie braku możliwości zapłaty inaczej niż gotówką proszę kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Brak terminowej płatności uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia. Sprzedawca może poinformować Kupującego o fakcie anulowania umowy z powodu braku terminowej płatności.
 6. Poprzez finalizację zamówienia, Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe i prawidłowe.
 7. Ceny produktów lub usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto i są podane w polskich złotych, oraz są aktualne na chwilę składania zamówienia przez Kupującego.
 8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za usługę lub produkt oraz koszt dostawy, które są wskazane na stronach Sklepu.
 9. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez Sklep o każdej godzinie, każdego dnia tygodnia przez cały rok, podobnie jak przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zamówienie na adres email Sprzedawcy podany na stronie Serwisu, przy czym realizacja zamówienia odbywa się w Dniach Roboczych.

§ 4

Dostawa i płatność

 1. Sprzedawca udostępnia kilka metod dostawy, które są dostępne do wyboru Kupującego na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu poinformuje inaczej. Sprzedawca może zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek za co Kupujący nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
 2. Sprzedawca udostępnia kilka metod płatności za zamówienie, które są opisane i dostępne do wyboru Kupującego na etapie składania zamówienia: płatności elektroniczne (online), przelew bankowy, za pobraniem. Płatność gotówką bezpośrednio do Sprzedawcy jest niedostępna, w razie braku możliwości zapłaty inaczej niż gotówką proszę kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 3. Operator Płatności obsługuje płatności elektroniczne, online, w tym kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Kupujący otrzyma fakturę w formie elektronicznej na adres email podany w trakcie składania zamówienia. Za zamówione usługi Kupujący otrzyma fakturę po realizacji usługi, zaś po złożonym zamówieniu otrzyma fakturę pro forma.
 5. Jeżeli wybór dostawy w postaci odbioru osobistego był możliwy lub został uzgodniony ze Sprzedawcą, to Sprzedawca poinformuje Kupującego o dniach i godzinach (w Dni Robocze), w których Kupujący będzie mógł odebrać zakupione przedmioty.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia na produkty fizyczne z dostawą do Kupującego przebiega w ten sposób, że Sprzedawca kompletuje zamówione produkty, pakuje je a następnie nadaje przesyłkę w celu dostawy do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy.
 2. W razie zaistnienia konieczności zmiany danych do już złożonego zamówienia lub zmiany albo anulowania samego zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą bezpośrednio. Kupujący nie może wprowadzić powyższych zmian albo anulować zamówienia, które zostało już zrealizowane.
 3. Z chwilą nadania przesyłki do Kupującego zamówienie jest traktowane jako zrealizowane.
 4. Zamówienie jest realizowane w czasie wskazanym przy produkcie lub usłudze i może być zależny od metody dostawy lub płatności wybranej przez Kupującego. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin a Kupujący wyraził na to zgodę poprzez złożenie zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia nastąpi po opłaceniu całej ceny zamówienia, chyba że została wybrana forma płatności za pobraniem. Realizacja usługi nastąpi po opłaceniu całej ceny zamówienia przed terminem realizacji usługi.
 6. Czas i sposób realizacji zamówień co do niektórych produktów (np. przedsprzedaż produktów) lub usług może wymagać uzgodnienia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą (data, czas i miejsce szkolenia indywidualnego lub grupowego, minimalna ilość uczestników), lub będzie z góry ustalony przez Sprzedawcę i gotowy do wyboru przez Kupującego (np. data, czas i miejsce szkolenia indywidualnego lub grupowego, minimalna ilość uczestników). Produkty lub usługi prezentowane w Sklepie będą zawierały odpowiednie informacje w tym temacie lub Sprzedawca poinformuje o nich bezpośrednio, a Kupujący składając zamówienie wyraża na to zgodę.
 7. Klient potwierdza, że jest świadomy, że możliwość realizacji zamówionej usługi (np.: szkolenia) może być zależna od przyczyn zewnętrznych, na które Sprzedawca i osoby realizujące usługę nie mają wpływu (np.: warunki pogodowe, ostrzeżenia lub ograniczenia wprowadzone przez urzędy), a ich wystąpienie może uniemożliwić zrealizowanie usługi lub stwarzać niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń, jak również utraty zdrowia lub życia. Tym samym Kupujący potwierdza i wyraża zgodę, że w razie ich wystąpienia Sprzedawca uzgodni z Kupującym kolejny dogodny termin i miejsce realizacji usługi.
 8. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Jeżeli w ramach jednego zamówienia produkty mają różny czas realizacji, to Sprzedawca będzie mógł zrealizować całe zamówienie w najdłuższym terminie realizacji wskazanym przy produktach. Na wyraźną prośbę Kupującego Sprzedawca może podzielić zamówienie na kilka osobnych przesyłek – Kupujący może skontaktować się w tej kwestii bezpośrednio ze Sprzedawcą lub poprzez formularz zamówienia w uwagach do zamówienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które będą dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Bieg terminu 14 dni na odstąpienie od umowy w przypadku pozostałych umów, gdzie nie dochodzi do wydania rzeczy (np. umowa na usługi, szkolenia), biegnie od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W celu odstąpienia od umowy, Konsument musi przekazać Sprzedawcy jednoznaczną informację o swojej decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia, które może wysłać w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Poniżej Sprzedawca zamieszcza wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, lecz nie musi, skorzystać.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika lub Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika lub Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  1. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  1. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika lub Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, producent, importer lub eksporter danego produktu, obsługa techniczna lub serwis naprawy, prawnicy, hostingodawca, informatycy, programiści, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, podwykonawca lub osoby realizujące umowę, dostarczające usługę lub realizujące szkolenie.
 4. Dane osobowe Użytkownika lub Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały okres działalności Sprzedawcy z zachowaniem uprawnienia Użytkownika lub Kupującego do złożenia sprzeciwu do takiego przechowywania oraz przy uwzględnieniu nadrzędnego interesu Sprzedawcy w ich przechowywaniu w celu zapewnienia możliwości identyfikacji klienta powracającego. Jeżeli sprzeciw zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Użytkownika lub Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto w Serwisie, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera, jak również do przyjęcia i realizacji procesu odstąpienia od umowy, reklamacji albo prawa z udzielonej gwarancji.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu.

§ 9

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Treści, informacje i materiały dostarczone w ramach świadczonych usług stanowią utwory, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom i tym samym nie mogą być dalej rozpowszechniane, kopiowane lub udostępniane (bez znaczenia odpłatnie czy nie) bez wyraźnej zgody Sprzedawcy lub podmiotu uprawnionego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Prawa i obowiązki dodatkowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik lub Kupujący podał błędne lub nieprawdziwe dane podczas składania zamówienia lub korzystania z Serwisu. W takim przypadku za wszelkie szkody lub straty odpowiedzialny jest Użytkownik lub Kupujący.
 2. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych Sprzedawca może wstrzymać lub anulować realizację zamówienia lub korzystanie z Serwisu, o czym Użytkownik lub Kupujący zostanie poinformowany w celu wyjaśnienia sytuacji, tak aby w uzasadnionych przypadkach Sprzedawca mógł zrealizować zamówienie lub umożliwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli dane kontaktowe Użytkownika lub Kupującego były błędne lub ich brakowało, obowiązek kontaktu leżeć będzie po jego stronie.
 3. Kupującemu nie należy się zwrot opłaty lub świadczenie zamienne, jeżeli nie stawi się na zamówione szkolenie, podobnie gdy Kupujący opuści szkolenie w trakcie jego realizacji, jak również za niewykorzystaną część szkolenia.
 4. W terminie do 7 dni przed umówionym terminem szkolenia Kupujący może skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości i ewentualnej zmiany terminu szkolenia.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów lub usług w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Użytkownicy, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020r.
 5. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronie Serwisu – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, poniżej udostępniamy przykładowy formularz, który należy przesyłać do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informujemy, że jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, to możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu nadania.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DANE KONSUMENTA: ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. (imię, nazwisko i adres) Tornado UAV spółka cywilna ul. Farysa 29B 01-971 Warszawa kontakt@tornadouav.pl   Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych przedmiotów: …………….. ……………..   Data zawarcia umowy lub numer zamówienia: ….……………………………………………………………..   W celu usprawnienia komunikacji, proszę podać poniższe informacje: Adres e-mail: …………………………………………………………………………. Numer telefonu: ……………………………………………………………………..   Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji zakupu, tj. na rachunek bankowy lub rachunek karty płatniczej. Proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu, jeżeli płatność była w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, albo zwrot ma nastąpić na inny rachunek: …………………………………………………………………………………………………………………………………..     …………………………………… Data i podpis konsumenta (jeżeli formularz w formie papierowej)     Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Tornado UAV spółka cywilna, pod adresem ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa, NIP: 1182201844, utworzona na podstawie umowy spółki cywilnej przez Łukasza Stolarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stolarczyk Łukasz pod adresem ul. Dewońska 18/10, 25-637 Kielce, NIP: 9591916421 oraz Grażynę Kozłowską prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej pod firmą Grażyna Kozłowska pod adresem ul. Sienna 59/31, 00-820 Warszawa, NIP: 5271129688. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi procesu odstąpienia od umowy, co jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, a także stanowi prawnie uzasadniony interes. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, prawnicy, hostingodawca, informatycy, programiści, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@tornadouav.pl

W razie konieczności złożenia reklamacji dotyczącą kupionego produktu, można posłużyć się poniższym formularzem i przesyłać go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

FORMULARZ REKLAMACYJNY DANE KLIENTA: ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. (imię, nazwisko i adres) Tornado UAV spółka cywilna ul. Farysa 29B 01-971 Warszawa kontakt@tornadouav.pl     Data zawarcia umowy lub numer zamówienia: ….………………………………………………………   W celu usprawnienia komunikacji, proszę podać poniższe informacje: Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..                                                            Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………   Przedmiot reklamacji Produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         Zgłoszenie reklamacji i opis wad ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kiedy wady zostały stwierdzone: ……………………………………………………………………………………………………………..   Żądanie reklamującego: o wymiana rzeczy na wolną od wad o nieodpłatne usunięcie wady o obniżenie ceny rzeczy (jeśli wybrano, proszę podać sposób zwrotu kwoty różnicy pomiędzy kwotą nabycia a obniżoną kwotą) o odstąpienie od umowy (jeśli wybrano, proszę podać sposób zwrotu kwoty nabycia)   …………………………………… Data i podpis (jeżeli formularz w formie papierowej)   Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Tornado UAV spółka cywilna, pod adresem ul. Farysa 29B, 01-971 Warszawa, NIP: 1182201844, utworzona na podstawie umowy spółki cywilnej przez Łukasza Stolarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stolarczyk Łukasz pod adresem ul. Dewońska 18/10, 25-637 Kielce, NIP: 9591916421 oraz Grażynę Kozłowską prowadzącą działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej pod firmą Grażyna Kozłowska pod adresem ul. Sienna 59/31, 00-820 Warszawa, NIP: 5271129688. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego. Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi procesu reklamacyjnego, co jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, a także stanowi prawnie uzasadniony interes. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, producent, importer lub eksporter danego produktu, obsługa techniczna lub serwis naprawy, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, prawnicy, hostingodawca, informatycy, programiści, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, producent, importer lub eksporter danego produktu, obsługa techniczna lub serwis naprawy. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@tornadouav.pl